Bệnh viện Tâm thần Hà Nội là cơ sở thực hành của trường Đại học Y Hà Nội

Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Hành chính quản trị
Phòng Chỉ đạo tuyến
Phòng Điều dưỡng

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN về việc công nhận 269 cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2016-2017. Trong đó có 2 bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội:

- BS.CKII Ngô Hùng Lâm - Giám đốc bệnh viện

- TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng khoa - Khoa điều trị H

Quyết định số 5833/QĐ-ĐHYHN ngày 26 tháng 12 năm 2016

Danh sách các cá nhân là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Y Hà Nội