Logo

Phòng chỉ đạo tuyến

  08/11/2016

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

I - CHỨC NĂNG:

Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến.

 

II - NHIỆM VỤ :

1. Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kĩ thuật của tuyến dưới.

 

3. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

4. Định kì sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.

 

Bình luận

Tin tức mới