Logo

Sơ kết quý I - Nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017

  06/09/2017

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QLCLBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

SƠ KẾT QUÝ I

Nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017

1. Những việc đã thực hiện

- Xây dựng đề án nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017.

- Hướng dẫn xây dựng và hoàn thành đề án các khoa/ phòng .

- Triển khai thực hiện phương pháp 5S toàn bệnh viện.

- Xây dựng bảng kiểm hồ sơ bệnh án cho 3 bệnh .

- Xây dựng “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” (đã làm 8 bệnh).

- Kiện toàn tổ khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và tiến hành khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế quý I.

- Cập nhật sự cố y khoa.

- Triển khai kỹ thuật mới tại Khoa xét nghiệm và Khoa nhi.

- Điều chỉnh lại các tiểu mục trong tiêu chí chất lượng bệnh viện giữa các khoa/phòng.

2. Những việc chưa hoàn thành, còn hạn chế

- Chưa triển khai xây dựng các quy trình khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh thường gặp.

- Chưa đăng bài chuyên môn lên website bệnh viện.

- Chưa xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu

3. Những việc cần làm trong quý II

- Tiếp tục xây dựng “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” cho các bệnh thường gặp.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện phương pháp 5S

- Xây dựng Quy trình khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh thường gặp.

- Tiếp tục cập nhật sự cố y khoa, triển khai báo cáo sự cố y khoa theo form xây dựng trong mail.

- Đăng bài chuyên môn lên website ít nhất 1 tuần 1 lần.

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu.

- Tiến hành khảo sát thời gian chờ tại khoa khám bệnh.

- Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện quý II.

- Kiểm tra tiến độ triển khai các kỹ thuật mới.

- Bổ sung bảng kiểm HSBA bệnh Động kinh và Rối loạn cảm xúc.

- Xây dựng quy trình KCB cho 2 bệnh đã có bảng kiểm (Loạn thần do rượu và loạn thần do ma túy.

 

Hội đồng Quản lý chất lượng

 

 

Bình luận

Tin tức mới