Sơ kết quý I - Nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017

Hội thảo khoa học thường niên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2019
Giao ban mạng lưới chuyên khoa tâm thần năm 2019
“THIÊN NHIÊN VÀ EM” – Chương trình vui Tết thiếu nhi nhân dịp 1/6/2019
Đoàn thanh niên và người bệnh cùng nhau "Sống xanh" trong tháng thanh niên
Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019

BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QLCLBV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2017

SƠ KẾT QUÝ I

Nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017

1. Những việc đã thực hiện

- Xây dựng đề án nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017.

- Hướng dẫn xây dựng và hoàn thành đề án các khoa/ phòng .

- Triển khai thực hiện phương pháp 5S toàn bệnh viện.

- Xây dựng bảng kiểm hồ sơ bệnh án cho 3 bệnh .

- Xây dựng “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” (đã làm 8 bệnh).

- Kiện toàn tổ khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và tiến hành khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế quý I.

- Cập nhật sự cố y khoa.

- Triển khai kỹ thuật mới tại Khoa xét nghiệm và Khoa nhi.

- Điều chỉnh lại các tiểu mục trong tiêu chí chất lượng bệnh viện giữa các khoa/phòng.

2. Những việc chưa hoàn thành, còn hạn chế

- Chưa triển khai xây dựng các quy trình khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh thường gặp.

- Chưa đăng bài chuyên môn lên website bệnh viện.

- Chưa xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu

3. Những việc cần làm trong quý II

- Tiếp tục xây dựng “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” cho các bệnh thường gặp.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện phương pháp 5S

- Xây dựng Quy trình khám bệnh, chữa bệnh cho các bệnh thường gặp.

- Tiếp tục cập nhật sự cố y khoa, triển khai báo cáo sự cố y khoa theo form xây dựng trong mail.

- Đăng bài chuyên môn lên website ít nhất 1 tuần 1 lần.

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu.

- Tiến hành khảo sát thời gian chờ tại khoa khám bệnh.

- Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện quý II.

- Kiểm tra tiến độ triển khai các kỹ thuật mới.

- Bổ sung bảng kiểm HSBA bệnh Động kinh và Rối loạn cảm xúc.

- Xây dựng quy trình KCB cho 2 bệnh đã có bảng kiểm (Loạn thần do rượu và loạn thần do ma túy.

 

Hội đồng Quản lý chất lượng