THÔNG BÁO: SỞ Y TẾ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019

THÔNG BÁO: SỞ Y TẾ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ