Logo
Hiển thị
  26/04/2017

Chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

Sức khỏe tâm thần là trạng thái không chỉ không có rối loạn hay dị tật mà còn là một trạng thái tâm thần hoàn toàn thoải mái, cần phải có chất lượng nuôi sống tốt, có được sự cân bằng và hòa hợp giữa cá nhân, người xung quanh và môi trường.

  26/04/2017

Cập nhật một số thông tin thuốc

Aripiprazol và rối loạn kiểm soát xung động: - Aripiprazol dạng viên nén dùng đường uống, được chỉ định trong các trường hợp: + Điều trị tâm thần phân liệt, bao gồm điều trị giai đoạn cấp và duy trì. + Điều trị giai đoạn hưng cảm cấp hoặc giai đoạn hỗn