KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI SỞ Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2023 (ĐỢT 1)