THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TBYT