Phòng vật tư y tế

Tháng Năm 2024
T2
T3
T4
T5
T6
29
30
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31

Giờ làm việc

  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • 07:30-11:30 & 13:30-16:30
  • Đóng cửa
  • Đóng cửa

Phòng vật tư y tế

Phòng Vật tư thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

 Phòng Vật tư thiết bị y tế thực hiện những nhiệm vụ chính sau:
1. Công tác quản lý trang thiết bị y tế:
– Lập dự trù, xây dựng kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện theo đúng quy định.
– Tổ chức đấu thầu và mua sắm, cung ứng đầy đủ TBYT theo kế hoạch được duyệt.
– Tổ chức duy tu, bảo dưỡng và giám sát công tác bảo dưỡng TBYT theo quy định.
– Thực hiện việc kiểm định, kiểm chuẩn TTBYT theo đúng các quy định hiện hành.
– Quản lý hồ sơ, lý lịch các loại máy móc, TTBYT của các khoa phòng trong bệnh viện. Xây dựng quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy.
– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.
2. Công tác cung ứng, quản lý hóa chất, y dụng cụ, vật tư tiêu hao:
– Tổ chức đấu thầu và mua sắm hóa chất, y dụng cụ, vật tư tiêu hao theo kết quả đấu thầu, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các VTYT phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện.
– Quản lý, cấp phát hóa chất, y dụng cụ, vật tư tiêu hao theo quy định.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.