Khoa lâm sàng

Khoa dinh dưỡng

Cung cấp và quản lý dịch vụ dinh dưỡng cho người bệnh....