Phòng nghiệp vụ

Phòng vật tư y tế

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ bảy Đóng cửa Chủ nhật Đóng cửa Phòng vật tư y tế Phòng Vật tư thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ […]

Phòng tài chính kế toán

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ bảy Đóng cửa Chủ nhật Đóng cửa Phòng tài chính kế toán Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh […]

Phòng Tổ chức cán bộ

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ bảy Đóng cửa Chủ nhật Đóng cửa Phòng tổ chức cán bộ Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh […]

Phòng chỉ đạo tuyến

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ bảy Đóng cửa Chủ nhật Đóng cửa Phòng chỉ đạo tuyến Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm […]

Phòng điều dưỡng

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ bảy Đóng cửa Chủ nhật Đóng cửa Phòng điều dưỡng Phòng điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp […]

Phòng kế hoạch tổng hợp

Giờ làm việc Thứ hai 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ ba 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ tư 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ năm 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ sáu 07:30-11:30 & 13:30-16:30 Thứ bảy Đóng cửa Chủ nhật Đóng cửa Phòng kế hoạch tổng hợp Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách […]