THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN THAM DỰ THI VIẾT TUYỂN CHỌN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI SỞ Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2023 (ĐỢT 1)

  • Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN THAM DỰ THI VIẾT TUYỂN CHỌN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI SỞ Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2023 (ĐỢT 1)