QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. DỰ TOÁN: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2022

  • Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. DỰ TOÁN: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm 2022