HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN”

  • Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023 “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN”

Nguyễn Mai Trang – Phòng Chỉ đạo tuyến

Thực hiện Kế hoạch 165-KH/QU ngày 27/01/2023 của Quận ủy Long Biên về việc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân” trong toàn Đảng bộ. Ngày 08/02/2023 đảng viên toàn Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tham gia học tập với hình thức trực tuyến cùng với Quận ủy Long Biên.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả, là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học, là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng. Hiểu rõ vị trí và tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước, với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân. Từ đó, xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện gắn với từng vị trí công tác, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Buổi hội nghị diễn ra xuyên suốt với lời giảng truyền cảm và đầy xúc động của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương về Bác Hồ – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Trong suốt buổi học, những tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân được truyền đạt đã dần dần thấm nhuần vào trong tư tưởng, suy nghĩ của từng đảng viên.

Một số hình ảnh buổi hội nghị: