THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ