THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chuẩn bị triển khai kế hoạch mua nước uống phục vụ cho hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần và hoạt động chuyên khoa đầu ngành tâm thần năm 2023
Bệnh viện kính mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật gửi báo giá và hồ sơ năng lực để bệnh viện có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm định giá cho các danh mục nói trên

Thư mời thẩm định giá. pdf